Shopping Cart
Bel ons |   +31 20 210 1875

Gratis bezorging in Amsterdam vanaf € 50,-

Koud Speciaalbier in 2 Kwartier!

Productcategorieën

Ga naar

Snel contact opnemen?

Whatsapp ons | +31683980695

Social Media

Algemene Voorwaarden

Met behulp van de Website en/of app wil Bierblikje Vof de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan Bierblikje Vof en informatie bieden  over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende aanbod van Bierblikje Amsterdam. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Bierblikje Vof op de website en/of app www.bierblikjeamsterdam.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met de Bierblikje Vof;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Bierblikje Vof op de Website en/of app bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Bierblikje Vof, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende aanbod van Bierblikje Amsterdam;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de website en/of app geplaatste bestelling van voedingswaren en/of drinkwaren behorend tot het aanbod van Bierblikje Amsterdam;   

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  website en/of app bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 Bierblikje Vof: Bierblikje Vof., gevestigd aan de IJdoornlaan 1659, 1034BM te Amsterdam;

1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en de Bierblikje Vof;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de gebruikersnaam, door de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.11 Website en/of app: de website en/of app www.bierblikjeamsterdam.nl

Artikel 2 Bestellingen, aanbod, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website en/of app biedt Bierblikje Vof Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een Bierblikje Vof . Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website en/of app bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten).

2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Bezorgtijden zijn gelijk aan de openingstijden van Bierblikje Vof. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. De gepresenteerde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.
2.3 Op de Website en/of app wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de Bierblikje Vof in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW.

2.3 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Bierblikje Vof , waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website en/of app; 

 

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Bierblikje Vof is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Bierblikje Vof de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Bierblikje Vof is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Bierblikje Vof de Bestelling annuleert zal Bierblikje Vof de Afnemer hierover informeren. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door Bierblikje Vof worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door de Afnemer gebruikt bij de Bestelling. Indien het bedrag door Bierblikje Vof op een andere wijze zal worden geretourneerd, zal eerst contact met de Consument worden opgenomen.

3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer enkel het recht de Bestelling, nadat deze door de Bierblikje Vof Vestiging is aanvaard, op de dag van levering te herroepen. Voor het ontbinden van de overeenkomst dient de Afnemer contact op te nemen met de Bierblikje Vof. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  • Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Bierblikje Vof dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Bierblikje Vof of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door deAfnemeris gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

  • Indien de Consument zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, heeft de Ondernemer het recht toekomstige bestellingen van desbetreffende Consument te weigeren.


Artikel 4 Algemeen – gebruik Website en/of app

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website en/of app, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website en/of app eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Bierblikje Vof, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en/of app en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Bierblikje Vof is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Bierblikje Vof en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Bierblikje Vof wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bierblikje Vof zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer reschtstreeks en binnen afzienbare termijn bij Bierblikje Vof te worden geplaatst. Bierblikje Vof zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.  

Artikel 6 De Website en/of app

6.1. Bierblikje Vof heeft de inhoud van de Website en/of app met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Bierblikje Vof niet:
–    dat de informatie op de Website en/of app juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
–    dat de Website en/of app onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
–    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Bierblikje Vof is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website en/of app permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website en/of app bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de website en/of apps van derden. Bierblikje Vof heeft geen zeggenschap over deze website en/of apps. Bierblikje Vof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en/of apps en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website en/of app.
 
Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website en/of app. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website en/of app  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart Bierblikje Vof volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website en/of app wordt gemaakt.

7.3 Bierblikje Vof is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website en/of app.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en/of app waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Bierblikje Vof, haar licentiegevers of door Bierblikje Vof ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website en/of app te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website en/of app of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bierblikje Vof, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Bierblikje Vof persoonsgegevens te verzamelen. Op de website en/of app is een De Privacy Statement opgenomen waarin  informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere  gegevens die via de Website en/of app worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website en/of app efficiënter te laten functioneren maakt Bierblikje Vof gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website en/of app is een Cookie Statement opgenomen die toepassing op het gebruik van cookies via de Website en/of app.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Bierblikje Vof

10.1 De totale aansprakelijkheid van Bierblikje Vof, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade.


10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–    de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Bierblikje Vof te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Bierblikje Vof wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
–      redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Bierblikje Vof voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 Bierblikje Vof is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of app en/of de Besteldienst(en).

Artikel 11– Overmacht

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van de Ondernemer ligt. Zulke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stroomuitval, uitval van internet, staking, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden. 

Artikel 12 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

Aanvullende voorwaarden voor zakelijke accounts

Deze Aanvullende Voorwaarden voor zakelijke accounts (‘Aanvullende Voorwaarden’) zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Bierblikje Vof (‘Algemene Voorwaarden’) en zijn van toepassing op het gebruik van zakelijke accounts. De zakelijke Accounts zijn bedoeld voor natuurlijk personen of rechtspersonen die staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (‘zakelijke Afnemers’).

In deze Aanvullende Voorwaarden worden dezelfde definities gebruikt als opgenomen in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Eventuele afwijkingen in deze Aanvullende Voorwaarden prevaleren boven de Algemene Voorwaarden.

  1. Gebruik zakelijk Account

1.1       Bierblikje Vof biedt zakelijke Afnemers de mogelijkheid om op de Website en/of app een zakelijk Account aan te vragen. Via het zakelijk Account kan de zakelijke Afnemer Bestellingen plaatsen bij Bierblikje Vof.

1.2       Na de ontvangst van de aanvraag voor een zakelijk Account kan Bierblikje Vof een onderzoek (laten) uitvoeren naar bijvoorbeeld de rechtsvorm en de kredietwaardigheid van de betreffende zakelijke Afnemer.

1.3       In het zakelijke Account kunnen meerdere gebruikers worden geautoriseerd voor het plaatsen van Bestellingen. Bovendien kunnen verschillende afleveradressen worden ingevoerd. De hoofdgebruiker van het zakelijk Account kan de instellingen in het Account beheren en zal steeds per mail op de hoogte worden gesteld van de Bestellingen die via het zakelijk Account zijn geplaatst.

1.4       De zakelijke Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor al het gebruik dat via het zakelijke Account van de Website en/of app wordt gemaakt, waaronder mede begrepen alle Bestellingen die via het zakelijk Account worden geplaatst. 

  1. Betalen op rekening

2.1       Afhankelijk van de uitkomst van het in artikel 1.2 bedoelde onderzoek kan Bierblikje Vof de zakelijke Afnemer de mogelijkheid bieden om op rekening te betalen.

2.2       Voordat de zakelijke Afnemer gebruik kan maken van de mogelijkheid om op rekening te betalen, dient hij eerst bij Bierblikje Vof een iDeal transactie uit te voeren.

2.3       Voor het betalen op rekening geldt een maximum kredietlimiet van € 250,- (incl. BTW). Dit kredietlimiet kan te allen tijde, en om welke reden dan ook, door de zakelijke Afnemer of de New Pizza Vestiging worden verlaagd. Op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke Afnemer, kan Bierblikje Vof  (zonder daartoe verplicht te zijn)  het maximum kredietlimiet  met een voor haar acceptabel bedrag verhogen.

2.4       De Bierblikje Vof Vestiging zal de bestelling per factuur bij de zakelijke Afnemer in rekening brengen. De factuur dient binnen de overeengekomen termijn te worden voldaan. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

2.5       Indien de factuur niet binnen de in artikel 2.4 genoemde termijn wordt voldaan, is de zakelijke Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is, is de zakelijke Afnemer vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door de Bierblikje Vof Vestiging ter inning van de vordering ten laste van de zakelijke Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 100,-.

 

Gratis Bezorging vanaf € 50,-

Minimale besteding € 20,-

Supersnelle Service

Bezorging binnen 30 minuten

Milieuvriendelijk

Alles uit blik & op de fiets

100% Secure Checkout

IDEAL / CreditCard / Apple Pay

cropped-Bierblikje-speciaalbier-logo-1200.png

Ben je 18 jaar of ouder?

En accepteer je onze cookies?

×

Hallo!

Start hieronder je chat via WhatsApp voor antwoorden op al je vragen...

×